ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelés nyilvántartási szám:

Tisztelt Ügyfelünk!

Az NoteShop Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 98.., Cégjegyzékszám: 13-09-192654) az információs önrendelkezési jogról és az Információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az Ön által megadott adatokat  a NoteShop Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az NoteShop Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

A szerződésekkel kapcsolatos személyes adat törlendő, ha kezelésének törvényi alapja megszűnt, illetve a létrejött szerződésből eredő igények érvényesíthetőek. Létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adat addig kezelhető, amíg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának hiányában is kezelheti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k használatával kapcsolatos további részletekért tekintse meg a “cookie” szabályzatot!

Adatkezelésünk teljes folyamata törvényes és tisztességes, megfelel az adatkezelés céljának.


 

Az érintett szerződésben ügyfeleinket személyes adatai felhasználásával kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1. Tájékoztatás kérése

Az adatkezelés során arra törekszünk, hogy biztosítsuk a kezelt adatok pontosságát, teljességét, hitelességét és naprakészségét. Az érintett kérésére 30 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén – amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.

2. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.

3. Törlés

A személyes adatot törölni kell, ha

     kezelése jogellenes;

     az érintett ezt kérelmezi és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség;

     az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

     az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

     azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte.

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a http://pccloud.hu/ oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

4. Zárolás

Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

5. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

     ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

     ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

     valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

6. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei Törvényszék (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembe vételére kötelezi. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kért köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. Hatósági eljárás

Fentieken túl az érintett a Hatóságnál eljárást kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, (illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogok gyakorlásával) kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszély fennáll.

A Hatóság eljárására vonatkozó szabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. VI. fejezetében találhatóak.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu


COOKIE („SÜTI”) SZABÁLYZAT

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működnek, cookie-k (a továbbiakban „sütik”) használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt sütikről és a használatuk céljáról.

Mi a süti?

A sütik ( kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a süti származik, a süti „élettartamát” (azaz, milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, milyen módon gyűjtenek információt a sütik, Ön a pccloud.hu weboldalt használja.

A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:

A sütik típusai

     Munkamenet süti: ezek a sütik ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet süti törlődik.

     Állandó süti: ezek a sütik a felhasználó eszközén maradnak a sütiben meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

     Saját süti: ezeket a sütiket az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a http://pccloud.hu/ )

     Harmadik fél süti: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a sütit a honlapon keresztül.

Milyen sütiket használunk és miért?

     A szolgáltatás biztosításához nélkülözhetetlen munkamenet sütik: Jelen sütik alkalmazása nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat és az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

     Teljesítményt biztosító sütik: Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink mely oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják azokat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking).

     Funkcionális sütik: Ezen sütik segítségével az Ön által végzett műveletek az oldal felületén megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

     Célzó és hirdetési sütik: Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

     Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

     A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

A sütikről részletesebben tájékozódhat az alábbi oldalon: www.allaboutcookies.org.

Közösségi gombok

Weboldalunk úgynevezett “közösségi gombokat” is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóinknak, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen weboldalon, milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, miként használja honlapunkat. Amennyiben nem egyezik bele, hogy sütiket használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni webáruházunk minden funkcióját.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a sütiket?

Alapesetben minden böngésző engedélyezi a sütik használatát. Ha törölni kívánja az oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon a lentebb található linkeken attól függően, melyik böngészőt használja.

Ellenben fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy a sütik tiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkcióit nem tudja rendeltetésszerűen használni, mivel a sütiknek pontosan az a feladata, hogy a böngészés folyamatát megkönnyítsék. A sütik alkalmazásához való hozzájárulás meghatározott idő után lejár. Ha mégis vissza szeretné vonni hozzájárulását, böngészője süti beállításai között bármikor megteheti. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a sütikkel kapcsolatos beállítások. A sütik beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, de további információkat az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Safari


 

 

Az információk tulajdonjoga :

Kijelentjük, hogy az NoteShop Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A http://pccloud.hu/.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: NoteShop Kft.

A szolgáltató székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 98.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolatartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@pccloud.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma:  13-09-192654

A szolgáltató adószáma: 25947106-2-13

A szolgáltató bankszámlaszáma: 10928001-00000094-28880003 – Unicredit Bank Hungary Zrt.

A szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma:

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: +36 1 6040 006

http://pccloud.hu/

 

A weboldal tárhelyszolgáltatójának neve: Saturn-Soft Bt.

A weboldal tárhelyszolgáltatójának levelezési címe: 8230 Balatonfüred, Köztársaság út 13. D. Iház.

A weboldal tárhelyszolgáltatójának adószáma: 20241625-2-19

A weboldal tárhelyszolgáltatójának cégjegyzékszáma: Főv. bír.

A weboldal tárhelyszolgáltatójának bankszámlaszáma: 11748069-20025263-00000000

A weboldal tárhelyszolgáltatójának telefonszáma: +36 87 788 786

A weboldal tárhelyszolgáltatójának elektronikus levelezési címe: info@saturnus.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatójának honlapja: http://saturnus.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok:

Az adatkezelési politika teljes mértékben összhangban van az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal:

     2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

     2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

     2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

     1992. évi LXIII törvény – Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról